YANINDAYIZ DERNEĞİ

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ (2022- 2024) 

Derneğimizin şeffaf ve hesap verilebilir olması, iç denetim sisteminin oluşturulması ve bu sistemin etkin olarak yürütülmesi ile yakından ilişkilidir.

5253 sayılı Denekler Kanunun 9 uncu maddesinde; iç denetimin esas olduğu, derneklerin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabileceği, denetim kurulları tarafından derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı konularında denetim yapılacağı ve bu denetimlerin dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılması, denetim sonuçlarının bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kanundan hareketle hazırlanan amaç ve kapsam aşağıda yer aldığı gibidir:

1. AMAÇ: YANINDAYIZ Derneği- İç Denetim Prosedürü’ nün amacı; Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün (IIA) yayınladığı “İç Denetim Standartları” doğrultusunda çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumluluklarının düzenlenerek;

  • YANINDAYIZ Derneği merkezinde, iş yapma sistem ve şekilleri ile yasal mevzuat gereği uyulması gereken usul ve esasların ne şekilde uygulamaya geçirildiğinin denetlenmesi,
  • Sistemin etkinliğinin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, sistemdeki eksikliklerin giderilmesi ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
  • Operasyonel verimliliğin artırılması,
  • Varlıkların korunması,
  • Dernek aleyhine oluşan veya oluşması muhtemel görülen zarar ve risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve ilgili birimlere raporlanması ile ilgili yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM: YANINDAYIZ Derneği’nde gerçekleştirilecek olan iç denetim faaliyetleri ile ilgili uygulama esaslarını kapsar.

YANINDAYIZ Derneği

Denetleme Kurulu (2022- 2024)

Başkan                            Asil:                                                                         Yedek:

Şükrü Ünlütürk              M. Cevdet Karahasanoğlu                               Cem Kösemen

                                        Mehmet Uçak                                                      Bernard Arkas

                                        Can Berker Öztürk