YANINDAYIZ DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

 

I.BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1 – Derneğin adı: “YANINDAYIZ DERNEĞİ”dir. Derneğin kısa adı “YANINDAYIZ”dır.
Aşağıdaki maddelerde, Yanındayız Derneği, kısaca “Dernek” olarak anılmıştır.

Madde 2 – Dernek Merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI
Madde 3 – YANINDAYIZ evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile, yasal düzenlemelerde gereken düzenlemelerin, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan, demokrasiye, laik hukuk devletine bağlı, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerine saygılı bir dernektir.

Derneğin amaçları şunlardır:

Kadına ve çocuğuna yönelik şiddetin sonlandırılması
İnsan yaşamı ve onurunun temel hak olduğundan hareketle kadına ve çocuğuna yönelik bedensel, ruhsal, toplumsal ve ekonomik şiddetin son bulması doğrultusunda çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığının artırılması
Yasalardan okul kitaplarına ve kitle iletişimine dek kullanılan dilin toplumsal cinsiyet ayrımcılığını teşvik eden unsurlardan arındırılması, eşitlikçi ve adil bir dil geliştirilmesi için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.
Kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması
Başta Medeni Kanun olmak üzere kadınların yasal kazanımlarının geliştirilmesinin yanı sıra, kadınların hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan, siyasal, toplumsal ve ekonomik hayattaki tüm karar alma süreçlerinde yer alması, kadın milletvekili, bakan, yönetici oranlarının yüzde 50’ye çıkarılması için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.
Eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliği
Kız çocukları ve kadınların eğitimin her tür ve kademesine fazladan emek ve bedel gerekmeden katılması, okuma yazma bilmeyen ve ilköğretimi tamamlamamış kadın sayısının sıfıra düşürülmesi, engellerin ortadan kaldırılması için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.
Ev emeğinde ortaklık
Ev emeğinin, çocuk yetiştirme ve yaşlı bakımının kadın ve erkeğin ortak sorumluluğu haline getirilmesi için, özellikle erkekleri hedefleyerek farkındalık oluşturacak kampanyalar, projeler üretecek, mevcut çalışmaların yanında olacağız.
İş hayatında daha çok kadın
Kadınların iş hayatının, ekonominin her alanına etkin katılımı, kadın istihdamının yükseltilmesi, kadınların orta ve üst düzey yönetim kademelerine, karar süreçlerine erişimleri önündeki “cam tavan” engelinin kalkması, eşit işe eşit ücret uygulamasının yaygınlaşması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için çalışacak, mevcut çalışmaların yanında olacağız.


DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde 4 – Dernek, Madde 3’te belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere, aşağıda belirtilenler başta olmak üzere her türlü faaliyette bulunabilir:

Üye kaydetmek, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek,
Üyeler arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak,
Kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, sosyal haklar, iş ve çalışma hayatı, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek,
Yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,
Amaç ve faaliyetlerini anlatmak için her türlü yazılı, görüntülü, sesli, dijital iletişim aracından faydalanmak; her türlü iletişim ürünleri hazırlamak, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurmak, arşiv oluşturmak;
Dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak, faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi ve faydalanılması için yurtiçi ve yurtdışı tanıtım çalışmaları yapmak,
Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile iş birliği yapmak, etkinliklere ortak olmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak,
Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış, vasiyet kabul etmek,
Kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak, aynı kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış kabul etmek,
Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek,
Amaçları doğrultusunda gelir arttırıcı projeler geliştirmek, ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
Amaçları doğrultusunda proje geliştirmek, projeler için fon oluşturmak, söz konusu fonları yönetmek ve fon kapsamında her türlü tasarrufta bulunmak, projeleri gerçekleştirmek üzere yurtiçinde veya yurtdışında başka sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kurmak, gerekli olduğu takdirde ortak çalışma ve proje grupları oluşturmak ve ortak projelerden elde edilecek gelirin bir kısmını ilgili sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak,
Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturmak,
Amacını gerçekleştirmek üzere Genel Kurul kararıyla federasyon kurucusu olmak veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılmak,
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na uygun şekilde yardım toplama faaliyeti yapmak, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.
Uluslararası düzeyde, benzer amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşlar ile ortak faaliyetler ve projeler gerçekleştirmek, bu kuruluşlara üye olmak, iş birliği yapmak ve oluşturulacak platformlarda yer almak,
Faaliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtmak, geliştirmek ve sürdürmek amacı ile uluslararası resmi ve özel kurumlar üye veya etkinlik ortağı olmak,
Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek yerlerde temsilcilikler açmak,
Faaliyetlerini dünyaya tanıtmak ve kendi alanında dünyadaki gelişmeleri Türkiye’ye aktarabilmek amacıyla, uluslararası nitelikte konferans ve eğitim çalışmaları düzenlemek veya üyelerinin uluslararası etkinliklere gerek katılımcı gerekse dinleyici sıfatıyla yer almalarına imkân yaratmak,
Bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin resmî kurumları ve sivil toplum kuruluşları, akademik ve düşünce kurumları ve medyası ile ilişkileri geliştirmek, etkinliklere ortak olmak,
Uluslararası kuruluşların hazırlayacağı raporlara içerik sağlamak, bu amaç doğrultusunda görüşmelere katılmak veya toplantılar düzenlemek,
Dernek’in amacı doğrultusunda uluslararası bir çalışan kadınlar ağı oluşturulması hedefine yönelik çalışmalarda bulunmak,
Bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.


DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ
Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve T.C. Kimlik Numaraları aşağıda gösterilmiştir.

DERNEK AMBLEMİ
Madde 6 – Derneğin amblemini Yönetim Kurulu belirler. Derneğin amblemi Yönetim Kurulu izni olmadan dağıtılamaz, satılamaz, amaç dışı kullanılamaz.II.BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde 7 – Derneğin Madde 3’te belirtilen amaçlarını, Madde 4’te faaliyet hedeflerini benimsemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğe üye kabul edilirler. Dernek’e asil üye olmak için iki asil üye tarafından takdim edilmek gereklidir.

Yönetim Kurulu, üyelik başvurusu konusunda 30 gün içinde karar alır ve sonuç adaya yazılı olarak duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Yönetim Kurulu’nun üyelik başvurusunun reddi kararı kesin olup, herhangi bir merciye itiraz edilemez.

Madde 8 – Üyelik için ortak koşullar:

18 Yaşını bitirmiş ve fiil ehliyetine sahip olmak,
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlilerinin kendi özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,
Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
Yönetim Kurulu tarafından nihai karar verilmek üzere iki asil dernek üyesi tarafından Dernek üyeliğine önerilmiş olmak.
Madde 9 – Üyelerin hakları, Derneğin her türlü faaliyetine katılmak, Dernek içinde her türlü göreve aday olmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve seçimlerde oy kullanmaktır.

Madde 10 – Üyelerin yükümlülükleri, Derneğin amaç ve hedeflerine uygun olarak, faaliyet alanlarında çaba harcamak, ödentilerini zamanında yapmak, Derneğin ortak değerlerine sahip çıkıp, uygun davranmaktır.

 

ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 11 – Derneğin üç tür üyesi vardır:

Gerçek kişiler: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü ve sorumluluğu üstlenmiş, üyelik haklarından yararlanan bireylerdir.
Tüzel kişiler: Amaç ve hedefleri Dernekle uyumlu her türlü dernek, vakıf, şirket ve benzeri kurumlardır.Derneğe katılmak isteyen tüzel kişiler, Yönetim Kurullarında alınacak bir kararla üyelik başvurusu yaparlar; kabul edilmeleri durumunda, Dernek faaliyetlerinde kurumu temsil edebilecek nitelikte bir ismi Derneğe bildirirler.Tüzel kişiler, Dernek organlarında bir kişiyle ve seçimlerde bir oyla temsil edilirler.
Onursal üyeler: Derneğin amaç ve hedeflerine, ulusal veya uluslararası ölçekte etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye kabul edilebilir.
Onursal üyeler, Dernek faaliyetlerine katılabilirler, ancak seçilme ve seçme hakları olmaz. Üyelik aidatı ödemezler, diledikleri takdirde bağış yapabilirler. Onursal üyeler için T.C. vatandaşı olma ve Türkiye’de ikamet etme koşulu aranmaz.

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 12 – Her Dernek üyesi üyelikten dilediği zaman ayrılma hakkına sahiptir. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek’ten ayrılmayı arzu eden üyenin bu isteğini yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmesi kaydıyla üyeliğine son verilir. Üyeliği sona eren üyenin birikmiş aidatlarını verme sorumluluğu ve yükümlülüğü devam eder.

Ancak üyeliğine son verilen gerçek veya tüzel kişi yeniden Dernek Tüzüğü’nün üyelik şartlarını sağlaması halinde, tekrar derneğe üye olabilir.

Madde 13 – Aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, Dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir:

Kanun ve Tüzük’te aranan Dernek üyelik şartlarının kesin surette yitirilmesi,
Özürsüz olarak Dernek faaliyetlerinden uzak kalınması, verilen görevlerin yerine getirilmemesi, görev almaktan özürsüz olarak kaçınılması
Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatı borcunun 2 dönem ödenmemesi,
Dernek Genel Kurul kararlarına uyulmaması.
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili üye tarafından yazılı itirazda bulunulabilir. Üyenin itirazı, Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kurulu’na ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır.III. BÖLÜM
DERNEK ORGANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Madde 14 –  Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu.
GENEL KURUL
Madde 15 –  Genel Kurul toplantıları ve seçimler, Dernek’in kayıtlı üyelerinin katılımı ile iki yılda bir, Mayıs ayında yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Madde 16 – Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı çağrısı yapmak üzere, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, Dernek’in internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum gerekçede belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETERLILIK KOŞULLARI
Madde 17 –  Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu kararı ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yapılır.

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir.

İkinci toplantıda, katılan üye sayısının, Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 18 – Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler ve belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve düzenin sağlanması Divan Başkanın sorumluğu ve yetkisindedir.

Genel Kurulda yalnız üyelere bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak görüşülmesi istenen konular Divan Heyeti tarafından gündeme alınır.

GENEL KURULDA KARAR ALMA
Madde 19 – Genel Kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI YAPILIŞ USULÜ
Madde 20 – Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya son yıla ait aidatını ödemiş üyelerden salt çoğunluğunun teklifi üzerine Tüzük değişikliği yapabilir.

Tüzük değişikliği için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunludur.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 21 – Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
Bir önceki çalışma dönemine ilişkin, Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
Dernek’in diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi
Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Dernek’in ulusal ya da uluslararası federasyon, birlik veya bir üst kuruluşa katılması veya ayrılması,
Mevzuat veya Tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
Dernek’e lüzumlu taşınmaz malların alımı veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
İktisadi işletme kurulması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
Ülke içi ve dışında gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
Dernek’in feshi, taşınır ve taşınmaz varlığının tasfiyesi.


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 22 – Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen durumlarda, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Dernek üye sayısının salt çoğunluğunun aynı konu için yapacakları yazılı başvuru,
Yönetim Kurulu’nun Genel Konularla ilgili olarak üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar,
Denetleme Kurulu’nun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul usullerine göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

SEÇİM SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 23 – Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Dernekler Yönetmeliği Ek3’te yer alan GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ, Mülki İdare Amirliği’ne verilir.

Genel Kurul Toplantısında Tüzük değişikliği yapılması halinde, Genel Kurul Toplantısı tutanağı, Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek Tüzüğünün son şekli, yine 30 gün içinde ve bir yazı ekinde Mülki İdare Amirliği’ne verilir.

GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ YOLLARI
Madde 24 – Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Genel Kurul kararlarına, kanuna veya tüzüğe aykırılık gerekçesini ileri sürerek katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.

Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

YÖNETİM KURULU YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 25 – Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üye olarak iki yıl süreyle genel kurulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanını seçer ve üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler. Yönetim Kurulu Başkanı en fazla iki dönem görev yapabilir.

Yönetim Kurulu gerek duyduğu zaman veya Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları asil ve yedek üyelere açıktır. Ancak yedek üyeler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinin doldurulması amacıyla bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu’ndan bir kişi tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 26 – Yönetim Kurulu Derneği idare ve temsil eder, Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurulun kendisine verdiği işleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak,
Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her hususta temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek,
Dernek etkinliklerini düzenlemek; Dernek ve çalışmaları hakkında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek,
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi en etken şekilde kullanmak,
Bütçe doğrultusunda üyelik aidatlarını saptamak, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş sözleşmelerini sona erdirmek,
Genel Kurul kararları doğrultusunda ülke içinde veya dışında temsilcilik açmak,
Derneğin etkin çalışması için gerek görülen konularda Komiteler ve Çalışma Grupları kurmak, bunların kararlarını denetlemek, uyumlu çalışmalarını sağlamak,
Danışma Kurulunu oluşturmak, Dernek faaliyetleri hakkında Danışma Kuruluna bilgi vermek, görüşlerini almak,
Derneğin çalışmaları için uygulanacak usulleri belirlemek, kalıcılık ve sürekliliği sağlamak üzere iç yönetmelikler hazırlamak,
Yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmek ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak yurt dışına göndermek,
Ulusal ve uluslararası düzeyde, şirket, mesleki teşekkül, dernek, vakıf ve benzeri özel ve resmi kuruluşlar ve her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle iş birliği yapmak; Genel Kurul kararları doğrultusunda bunlara üye olmak, üyelikten ayrılmak; bu kuruluşlarda Derneği temsil edecek olan delegeleri belirlemek,
Üyelik başvurularını değerlendirmek, kabulüne veya reddine karar vermek,
Tüzüğün öngördüğü şekilde, üyelik niteliklerini kaybedenlerin Dernekten çıkarılmasına karar vermek,
Gelirini Dernek amacı için kullanmak kaydı ile iktisadi işletme açmak ve işletmek; ticari ortaklıklara iştirak etmek.


DENETİM KURULU
Madde 27 – Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.

Denetim kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler, denetim sonuçlarını, bir yılı geçmeyecek aralıklarla bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantı tarihinden 15 gün önce Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu raporunun Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmesiyle, Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur.

Dernek defter, hesap ve kayıtlarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek başına inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.

Denetim Kurulu, Dernek hesap ve işlemleri konusunda, Yönetim Kurulunun ihmale ve acze düştüğüne üçte iki oy çoğunluğuyla karar vermesi halinde, Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya davet eder.

 

YÜRÜTME KURULU
Madde 28 – Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Sayman Üye, Genel Sekreterden oluşur. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder. Yürütme Kurulu, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

GENEL SEKRETER
Madde 29 – Yönetim Kurulu, Derneğin işleyişini yürütmek üzere bir Genel Sekreter görevlendirir, çalışma koşullarını belirler. Genel Sekreterin Dernek üyesi olması zorunlu değildir. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek,
Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin tüm faaliyetlerinin ve yükümlülüklerinin, Yönetim Kurulunun kararlarına ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
Yönetim Kurulunun saptayacağı konularda ve yetkilendireceği miktarda harcama yapmak
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek,
Komiteler ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kuruluna raporlamak.


DANIŞMA KURULU
Madde 30 – Yönetim Kurulu, Derneğin faaliyet alanlarında, etkin, sürekli ve üretken şekilde çalışan, eser veren, savunuculuk yapan, farklı disiplinlerdeki kadınlar ve kadın kuruluşları temsilcileri arasından bir Danışma Kurulu oluşturur.

Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar ve 6 ayda bir toplanır.

Danışma Kurulu, seçimli genel kurullardan sonra bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek ve/veya Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere ilk toplantısını yapar. İlk toplantısında kendi arasından bir sözcü veya moderatör seçer.

Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu takdirde Derneğin faaliyetlerini Danışma Kurulu’nun görüşüne sunar ve bilgi alır.IV. BÖLÜM
İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER

 

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 31 – Dernek’in gelir kaynakları şunlardır:

Üye aidatı,
Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
Dernek’in malvarlığından elde edilecek gelirler,
İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler,
Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler.


Madde 32 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Dernek amaçları doğrultusunda Dernek nam ve hesabına yapacağı tahdidi olmamak kaydı ile ulaşım, yemek, toplantı gibi masraf ve giderler için Dernek kaynaklarını kullanmayacaklardır.

Madde 33 – Dernek üyeleri, üyeliğe kabul edilmelerini takip eden otuz gün içerisinde yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler. Üyelik, aidatın ödenmesiyle geçerli hale gelir.

Üyeler, üyelikleri devam ettiği sürece, miktarı Yönetim Kurulunca tespit olunacak yıllık üyelik aidatını her yılın ilk ayında ödemekle yükümlüdürler.

Yıllık üyelik aidatları her yıl bir önceki yıl aidatının iki katını geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir.

Madde 34 – Üyelik aidatının süresi içinde ödenmemesi durumunda, ilgili üyeye Genel Sekreter tarafından yazılı ikazda bulunulur. İki kez ikaz edilmesine rağmen aidatını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

TEBLİGAT
Madde 35 – Üyelerin Derneğe bildirmiş oldukları son adresleri, kendilerine yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Tebligat adresinde meydana gelen değişikliğin ilgili üye tarafından Derneğe yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, üyenin Dernekçe bilinen son adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış ve geçerli addolunur.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 36 – Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmediği takdirde, Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul’un fesih kararı alması halinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemlerine, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde YANINDAYIZ Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Derneğin, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan tüm para ve malları Genel Kurul tarafından tasfiye kararında tespit olunacak benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devrolunur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazı da tasfiye tutanağına eklenir.

Derneğin defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir kişiye verilir. Bu defter ve belgeler 5 yıl süreyle saklanır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 37 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 38 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 39 – Bu Tüzük’te açık hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 39 (Otuzdokuz) madde maddeden ibarettir.