YANINDAYIZ DERNEĞİ

ETİK VE DAVRANIŞ KODLARI

1.   Şeffaflık, açıklık, gizlilik

YANINDAYIZ; hükümet, toplum, üyeleri, iş birliği ortakları, destek verenleri ile sponsorları ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerinde kişiye özel ya da fikri mülkiyet kapsamına giren konular dışında şeffaftır. Kişi, kurum ve kuruluşların temel haklarının korunması gerektiği durumlar hariç olmak üzere temel finansal bilgileri, yönetişim yapısı, etkinlikleri ile çalışanlarına ve iş birliklerine ilişkin listeler, toplumun (kamunun) erişim ve incelemesine açıktır. YANINDAYIZ, çalışmaları, kaynaklarının sağlandığı yerler ve kullanım yerleri hakkında toplumu bilgilendirmek için çaba gösterir.  YANINDAYIZ, kişiler ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin ise gizliliğine saygı duyar ve korunması için elden gelen çabayı gösterir.  

YANINDAYIZ, finansal tablolarını ve mali hesap hareketlerini düzenli olarak Yönetim kurulu ile paylaşır. Yıllık bilançoları web sitesi üzerinden yayınlar.

2.   Hesap verilebilirlik

YANINDAYIZ, eylemleri ve kararlarının sonuçları için öncelikle hizmet ettiği topluluğa, aynı zamanda mali destekleyicilerine, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara, üyelere, işbirliği ortaklarına ve toplumun geneline karşı hesap verebilir olmayı benimsemiştir.

3.   Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık

YANINDAYIZ üyeleri, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, çalışanları, resmi makamlar ve toplum ile ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır ve hizmetlerinden yararlandırmada tarafsız ve dengeli davranır. YANINDAYIZ’ ın duyurduğu her tür bilginin; ister kendisi, projeleri, herhangi bir birey ve kuruluşla ilgili olsun veya isterse karşı çıktığı, tartıştığı yasal düzenlemelerle ilgili olsun daima tam ve kesin olmasını hedefler. YANINDAYIZ, yolsuzluk, rüşvet veya başka tür finansal uygunsuzluklar ya da yasa dışı durumlarda hiçbir şekilde destekçi olmaz ve buna daima güçlü bir şekilde karşı durur.

4.   Kar amacı gütmemek

YANINDAYIZ, bir sivil toplum kuruluşu olarak bütünselliğini koruyabilmek için kar amacı gütmeyecek biçimde örgütlenmiştir ve çalışmaktadır. Çalışmalardan elde edilecek kazançlar yalnız YANINDAYIZ’ ın misyon ve amaçlarını yerine getirmek için kullanılır. YANINDAYIZ, misyon ya da amaçları ile ilgisiz alanlarda ticaret veya iş yapmaz.

5. Ayrımcılık yapmamak

Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve durumu ve bunlarla sinirli olmamak üzere hayatin hiçbir alanında damgalayıcı tutum veya ayrımcılık içeren davranışlarda bulunulamaz.

6. Çıkar Çatışması 

Çıkar çatışması, bir kişi ya da kuruluşun özel çıkarının herhangi bir şekilde YANINDAYIZ Derneği'nin çıkarlarını bir bütün olarak etkilemesi halinde doğar. Herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığı, durum hakkındaki gerçeklere ve diğer ilgili bilgiye dayanarak saptanmalıdır. Hizmetler sunulurken farklı kuruluş ve bireylerin çıkarlarının uyuşmayabileceği durumlar için kararların sağlıklı olmasını sağlayacak ve tarafların çıkarlarını tehdit etmeyecek biçimde davranılır. YANINDAYIZ Derneği'nin  üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ve hizmet alanlar için çıkar uyuşmazlığı oluşturabilecek durumlar ayrıntılı biçimde tanımlanır ve önlemler alınır. Bu amaçla gerçekleştirilen uygulamaların gözetim ve denetimi sağlanır.

7. İş ortakları ve Paydaşların Bilgilendirme Çalışmaları

YANINDAYIZ, Etik kod kuralları çerçevesinde dernek içerisinde uygulamış olduğu tüm kuralları birinci derece iş ortakları ve paydaşlarına bilgilendirme yoluyla iletir ve resmi web adresi üzerinden anons eder. YANINDAYIZ misyonu gereği toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini odak noktasına almaktadır. Bu anlamda, iş ortakları ve paydaşları ile toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

8. İşe Alım

YANINDAYIZ, iş gücü planlaması çerçevesinde belirlenen en uygun nitelikteki kişilerin işe alınması ya da karşılanması hedeflenmektedir. İşe alım sürecinde ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, ulus, yaş, politik görüş vb. hususlarda kişiler arası ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz.

İşe alım politikamız kapsamında, adayların başta adli sicil kaydı olmak üzere, geçmişinde çalışma alanımıza uygun düşmeyecek davranış içeren yüz kızartıcı bir vaka olup olmadığı araştırılmaktadır.

Çalışan Davranış Kuralları

-             Çalışanlar, tüm bireylerin haysiyetine ve değerlerine saygı göstermeli; anlayış ve hoşgörüyü ön planda tutmalı ve gizlilik ilkesine uygun biçimde davranmalıdır.

-             Çalışanlar iş yerinde veya dışında karşılaştıkları bireylerin kültür, gelenek ve göreneklerine saygı duymalıdır. Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı ve ayrımcılık içeren davranışlarda bulunmamalıdır.

-             YANINDAYIZ çalışanları, performansını sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar içerisinde yer almalı; öğrenme ve gelişimi teşvik eden bir çalışma ortamını sürdürmeye çalışmalıdır.

-             Çalışanlar ekip çalışmasına zarar verecek her tür tutum ve davranıştan kaçınır ve sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesi için gereken sorumlulukları alır ve bunun için her zaman iş birliği içinde hareket eder.

-             Çalışanlar özel hayatlarında ve sosyal medya ortamlarında YANINDAYIZ’ ı misyon, vizyon, temel değerler veya tüzükte belirtilen amaçlar yönünden yanlış tanıtacak, çalışmalara zarar verecek, şüpheli duruma sokacak her türlü paylaşımlardan, yorumlardan, ifadelerden, fiillerden veya eylemlerden sakınır.

-             Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularında hassasiyetle davranır ve kullanımına tahsis edilen tüm araç ve gereçlerin korunması ve bunların bakımı konularında gerekli özeni gösterir.

-             YANINDAYIZ yönetimi tarafından alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyar.

-             İş yerinde sistematik olsun ya da olmasın taciz sayılabilecek bütün eylemler yasaklanmıştır. YANINDAYIZ çalışanları bu gibi bir eyleme şahit olmaları durumunda ilgili kişilere bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

-             YANINDAYIZ çalışanları, cinsel sömürü ve istismar, cinsel şiddet ve taciz ile mobbing kapsamında değerlendirilebilecek her türlü fiil ve eylemden sakınır ve bu kapsamda hazırlanmış olan YANINDAYIZ iç düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Bu fiil ya da eylemlerin tespit edilmesi ya da bunlara ilişkin bir şüphe oluşması halinde çalışanlar yöneticilere, yöneticiler genel koordinatöre gerekli raporlamaları yapar. Yapılan raporlamaların, raporlama yapan kişi tarafından yeterince ele alınmadığının değerlendirilmesi veya raporlamanın konusunun bizzat yönetici olması halinde çalışanlar doğrudan genel koordinatöre raporlama yapar. Raporlamalar yöneticiler tarafından yönetim kuruluna yapılacaktır. Bu konulara ilişkin yürütülen tüm soruşturmalarda iş birliği yapması beklenir. 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile YANINDAYIZ’ ın hazırlamış ve yürürlüğe koymuş olduğu diğer politika, yönerge ve iç düzenlemeler ile işbu Politika bir bütün içindedir ve tüm kavram, ilke, sınır ve kuralları detaylı olarak tanımlamıştır.

İşyerinde Şiddetin Önlenmesi

  • YANINDAYIZ Derneği, duygusal, ekonomik, fiziksel, cinsel şiddete kesinlikle tolerans göstermez. Tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlar etik ihlaldir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çalışanın işine son vermekten başlayan ve yasal süreçleri başlatmaya kadar uzanan, şirket politika ve prosedürlerinde belirtilen eylemler alınır. Bununla birlikte YANINDAYIZ çalışanlarına üyelerine karşı herhangi bir yer ve zamanda gerçekleşen tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlar da aynı şekilde değerlendirilir.
  • Herhangi bir şekilde şiddet, düşmanca tavır ve davranış ya da şiddet aleti bulundurma gibi bir durumla karşılaştığımızda derhal Etik kurula ve Yönetim kuruluna haber veririz. Tehlikenin çok yakın olduğunu hissedersek öncelikle 155 Polis’i arayarak yetkilileri bilgilendiririz. Aile içi şiddet de çoğu zaman şirket çalışanlarının iş ortamındaki güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığımızda öncelikle polisi, hem kendi güvenliğimiz, hem de çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için bilgilendiririz.
  • İş yerinde fiziksel ve psikolojik güven ortamının oluşturulamaması, yalnızca kişisel düzeyde değil, aynı zamanda kurumsal ve toplumsal düzeyde de etki yaratmaktadır.
  • İşyerinde güvende olma durumunu ve duygusunu zedeleyen şiddet ve istismar eylemleri; yukarıdan aşağıya (üstlerden astlara), aşağıdan yukarıya (astlardan üstlere) ya da yatay (eşitler arası) yönlü gerçekleşebilir.
  • Çalışanlar iş ilişkilerinin zedelenmesi, işini kaybetme korkusu, kendisine inanılmayacağına yönelik endişeleri, yetersiz görünmekten kaçınma ya da özgüven eksikliği gibi sebeplerle bu davranış ve yaklaşımlara karşı sessiz kalabilir.
  • Bu gibi durumların önüne geçmek için YANINDAYIZ’ da iş yerinde güven ortamının yaratılmasına zarar veren her türlü şiddet, istismar ve davranışa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı uygulanır.
  • Bu kapsamda; çalışanlarımızın işyerinde fiziksel ve psikolojik güveni zedeleyen durumları çekinmeden iletebilecekleri ve tamamen gizliliğe dayalı destek kanalları oluşturulmuştur ve çalışanlar ile paylaşılmıştır.

FARKINDALIK ve EĞİTİM

  • Her türlü şiddetin önüne geçilebilmesi için konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve kişileri bilinçlendirmek çok önemli bir unsur olarak öne çıkar. YANINDAYIZ çalışanlarının, üyelerinin, gönüllü ve paydaşlarının konuyla ilgili daha duyarlı hale gelmesi ve karşılaşılan durumlarda ne yapılacağını bilmesi için;
  • Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarına yönelik farkındalık yaratmak amacı ile, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz eğitimleri sağlanır. Eğitim içeriğinde toplumsal cinsiyet eşitliği temel kavramları, şiddet ve taciz farkındalıklarına ilişkin bilgilendirme yapılır.
  • Politikayı uygulayacak olan paydaş yöneticilerine özel “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Şiddetin Önlenmesine İlişkin” eğitimler verilir.