YANINDAYIZ Derneği Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacizden Koruma Politikası

YANINDAYIZ Derneği kendi ekibi ve bağlı çalışanlar tarafından uygulanan cinsel sömürü, istismar ve tacizden koruma sağlamak amacıyla bu politika belgesini hazırlamıştır. Belge, cinsel sömürü, istismar ve taciz (hepsi cinsellik içeren uygunsuz davranış olarak adlandırılmaktadır) tanımını yapar.

Temel ilkeleri ve taahhütleri açıklayarak uygunsuz davranış iddialarına yanıt verecek prosedürü tarif etmektedir.

Bu çalışma YANINDAYIZ Derneği Tüzüğü, Veri Koruma ve Gizliliği Politikası ile dernek stratejik planı ile tamamlanmaktadır.

Politikamız YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurul’unca onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. Tüm paydaşların erişimine Türkçe olarak açıktır.

KAPSAM:

·        YANINDAYIZ Derneği üyeleri, çalışanları, gönüllüleri, danışmanları, stajyerleri ve temsil eden kişiler için geçerlidir.

·        Cinsel sömürü, istismar ve taciz “Geri Bildirim ve Şikâyet Mekanizması” kapsamında değerlendirilir.

SORUMLU TARAFLAR:

·        YANINDAYIZ Derneği yönetim kurulu genel sorumlu makamdır. Derneği temsil eden herkes için geçerlidir.

YÜRÜRLÜK: Mayıs 2022

REVİZYON: Bu metnin iki yılda bir gözden geçirilmesi hedeflenmektedir. Yasal mevzuat değişiklikleri ve gerek duyulması halinde bu süre beklenmeksizin revizyon gerçekleştirilebilir.

YAZAR(LAR): Ali Mert Karaköy, Eğitim ve Paydaş Yönetimi Koordinatörü, Irmak Çil Arslan, Proje ve Operasyon Yönetimi Koordinatörü

ONAYLAYAN: Nur Ger, Dernek Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

POLİTİKA BEYANI

YANINDAYIZ Derneği; insan hakları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarının merkezine koymaktadır. Erkeklerden erkeklere köprü kurarak zihniyet değişikliğini amaçlayan dernek, cinsel sömürü, istismar ve tacizi kapsayan uygunsuz davranışlar bu zihniyet dönüşümüne dair büyük bir eksiklik yaratır. Ayrıca birçok uluslararası hukuki süreci ihlal eder.  Dernek bünyesindeki üyeler, çalışanlar, gönüllüler bu davranışları hiçbir zaman kabul etmeyeceklerdir. Bu anlamda oluşabilecek tüm şikayetleri büyük bir ciddiyetle ele alarak çözüm için derhal harekete geçmek üzere sorumlulardır. Dernek yöneticilerinin cinsel sömürü, istismar ve taciz iddialarının araştırılmasını ve uygun disiplin önlemlerinin alınmasını sağlama görevi vardır.

TANIMLAR1

Cinsel Sömürü: Cinsel sömürü temelde, konumdan dolayı sahip olunan gücü cinsel ilişki amacıyla kullanmaktır. Cinsel sömürüye, başka bir kişinin cinsel sömürüsünden parasal, sosyal veya siyasi menfaat elde etmek dâhildir. Ayrıca bunlarla sınırlı olmayıp, cinsel sömürü hassas bir durumun, güç ilişkisinin veya güvenin cinsel amaçlarla kullanılması veya kullanılması girişiminde bulunulmasıdır.

Cinsel İstismar: Cinsel istismar; güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında fiili olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi tehdidinde bulunulan cinsel faaliyettir. Cinsel istismar, zorla veya baskı yoluyla cinsel saldırıda bulunmayı kapsar.

Cinsel Taciz: Cinsel taciz, cinsellik içeren istenmeyen söz, davranış veya bedensel ima ve ifadeleri kapsar; bunların içinde cinsel saldırı, cinsel saldırı girişimi, tecavüz ve tecavüz girişimi vardır.

Cinsel sömürü, cinsel istismar ve cinsel taciz tanımlarının üçü de cinsellik içeren uygunsuz davranış çeşitleridir.

Cinsellik içeren uygunsuz davranış şekillerinin üçü de ağır ciddi ihlaller olarak değerlendirilir.

İLKELER2

1.      YANINDAYIZ Derneği çalışanları tarafından cinsel sömürü ve istismara uğranılması ciddi bir ihlaldir ve kanıt bulunması halinde ihbarsız işten çıkarma dâhil disiplin cezaları için dayanak teşkil eder.

2.      Ayrıcalıklı muamele amaçlı seks ve diğer aşağılayıcı, onur kırıcı veya sömürüye dayanan davranışlar dâhil olmak üzere, para, iş, mal, yardım veya hizmet karşılığında cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Seks işçilerinden seks satın almak da bu yasağa dâhildir.

3.      Çalışanın sahip olduğu pozisyonu uygunsuz olarak kullanarak yararlanıcılar ile herhangi bir cinsel ilişki yaşaması yasaktır.

TAAHÜTLER

YANINDAYIZ Derneği, bu politikanın uygulanmasına yardımcı olmak için, aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

1.      Cinsel sömürü, istismar ve taciz hakkındaki standart ve prosedürleri oryantasyon ve eğitim programları haline getirmek,

2.      Çalışanlara en kısa süre içinde, ideal olarak iş sözleşmelerinin başlangıcını izleyen ay içerisinde, hakkında oryantasyon vermek,

3.      Geçerli kanunlar dâhilinde, cinsel sömürü, istismar ve taciz faillerinin tekrar işe alınması ve görevlendirilmesini önleyebilmek için geçmiş ve sabıka kaydı sorgulamak,

4.      Cinsel sömürü, istismar ve tacize dair iddialar ve şikâyetler beyana dayalı değerlendirerek, tarafsız ve kişileri koruyacak şekilde uygun adımları atmak,

5.      Geri bildirim ve şikâyet mekanizmalarında belirlenen süreçleri izlemek,

6.      Cinsel sömürü, istismar ve tacizi önleme ve buna cevap verme amaçlı politikaları en az üç yılda bir gözden geçirmek.

SONUÇLAR

Bu politika belgesinde belirlenen ilke ve davranışları ihlal eden çalışanlar işten çıkarmayla sonuçlanabilecek disiplin yaptırımına uğrar.

KÖTÜ NİYETLİ İDDİALAR

Kötü niyetle veya somut bir temeli olmadan yapılan iddialar (çalışanın duyduğu ama doğru olduğuna dair kanıtı olmayan iddialar gibi) ciddiyetle ele alınır. Bilerek böyle iddialarda bulunanlar yazılı uyarı, geçici olarak görevden uzaklaştırma, görevden alma ve işten çıkarmayı kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan yaptırımlara tabidir[1] UNHCR, ‘Reporting Sexual Exploitation and Abuse & IASC Learning Package on Protection from Sexual Misconduct’
[2] Inter-Agency Standing Committee Task Force on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse