YANINDAYIZ Derneği Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 

Bu politika, YANINDAYIZ Derneği İş Etiği Kuralları'nda yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikalarını açıklamaktır.

Yolsuzluk, pozisyon nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet, bir kişinin bir işi yapmak veya yapmamak, hızlandırmak veya yavaşlatmak suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi için üçüncü bir kişiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde menfaat elde etmesi veya başkalarına menfaat sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk, aşağıdakiler arasında çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi veya diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal yardımlar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer avantajlar. 

Görev ve sorumlulukları

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın uygulanması ve güncellenmesi YANINDAYIZ Derneği'nin görev ve sorumluluğundadır. Bu bağlamda, aşağıdakiler gereklidir:

 • YANINDAYIZ Derneği'nin etik, güvenilir, yasal ve kontrollü bir çalışma ortamının oluşturulması için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunması,
 • YANINDAYIZ Derneği'nin Yönetim Kurulu ilkelerine uygun olarak riskleri değerlendirmek ve gerekli kontrol mekanizmalarını kurmakla yükümlü olması,
 • Yönetim kurulunun görevleri kapsamında güvenli ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmesi,
 • Politika, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda raporlama, inceleme ve yaptırım mekanizmaları belirlenmeli ve çalıştırılmalıdır.

Ayrıca tüm YANINDAYIZ Derneği çalışanları;

 • Yönetim Kurulu'nun yerleşik politikalarına uyumu sağlamak.
 • iş operasyonları ile ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmek.
 • İlgili yasal düzenlemelere ve YANINDAYIZ Derneği'nin uygulamalarına uygun şekilde çalışarak Politika'ya aykırı bir davranış, faaliyet veya uygulama ile karşılaşmaları halinde Yönetim kurulunu bilgilendirmelidir.

Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası

YANINDAYIZ Derneği her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır. Rüşvet almak veya rüşvet almak hiçbir maksatla asla kabul edilemez.

YANINDAYIZ Derneği'nden rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen 3. kişilerle iş ilişkisine son verilmesi gerekmektedir.

Yolsuzluğun Başlıca Risk Alanları

YANINDAYIZ Derneği'nde rüşvet ve yolsuzlukla etkin mücadelenin sağlanması amacıyla ilgili birimlerce olası riskler önceden tespit edilmekte, hizmetler ve operasyonlar kategorilere ayrılmakta ve gerekli analizler yapılmaktadır. Analiz çalışmalarının sonuçlarına göre ve risk bazlı bir yaklaşım içerisinde olası riskler göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu aşamada alınan önlemler, mevcut çalışanların pozisyonlarının riske maruz kalma düzeyi ve rolleri dahilindeki erişim düzeyleri dikkate alınarak belirlenir.

Hediye

Hediye, genellikle kurumsal ilişki kurulan kişiler tarafından teşekkür veya ticari nezaket amacıyla verilen ve herhangi bir maddi ödeme gerektirmeyen bir üründür.

YANINDAYIZ Derneği tarafından üçüncü kişilere teklif edilen veya verilen her türlü hediyenin alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak sunulması zorunludur.

Hediye kabulünde de aynı ilkeler geçerlidir ve bu ilkelerde yer alan maddi değeri düşük sembolik hediyeler dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca bu kapsamda dahi hediye kabulü sıklaştırılmamalı ve hediyeyi kabul eden çalışan tarafından Yönetim Kurulu'na hediye hakkında bilgi verilmelidir.

Misafirperverlik

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve normal bir ticari iletişim ağının kurulması için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edilebilir. Bu üçüncü kişiler arasında YANINDAYIZ Derneği ile iş ilişkisi içinde olan danışmanlar, denetçiler ve diğer kişiler sayılabilir. YANINDAYIZ Derneği tarafından sunulan ağırlamalar koşulsuz ve iyi niyetle olacaktır.

Politikaya uygun olsa bile, herhangi bir çıkar çatışmasına neden olabilecek veya böyle algılanabilecek durumlarda ağırlama teklif edilmemeli veya kabul edilmemelidir.

Doğru Kayıt Tutma

YANINDAYIZ Derneği'nin uyması gereken muhasebe ve kayıt tutma sistemi ile ilgili esaslar yasal düzenlemeler, etik ilkeler ve bankacılık mevzuatı ile belirlenir. Bu kapsamda üçüncü kişilerle olan işlemlere ilişkin her türlü hesap, fatura veya diğer belgelerin eksiksiz, doğru ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınması ve saklanması gerekmektedir. Ticari veya benzeri kayıtların herhangi bir şekilde tahrif edilmesinden ve herhangi bir yanlış beyandan kaçınılmalıdır.

Yaptırım

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının herhangi bir ihlali, sözleşmenin feshedilmesiyle sonuçlanabilecek disiplin cezalarına yol açabilir. Bu Politika'ya aykırı durumlar Denetim Kurulu tarafından denetlenir ve mevzuata aykırı herhangi bir davranış tespit edilirse mevzuata uygun olarak gerekli yaptırımlar uygulanır.

Ayrıca mevzuata uymayanlar olası cezai yaptırımlarla karşı karşıyadır.