YANINDAYIZ DERNEĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

I. AMAÇ

YANINDAYIZ Derneği’nin uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek, çalışanların uymaları gereken kuralları, yükümlülükleri ortaya koymak, yönetmelik kapsamında yer alan kurallara aykırı düşen veya bu kuralları ihlal eden tutum, davranış ve olayların ortaya çıkması durumunda izlenecek süreçleri tanımlamak.

II. KAPSAM

Tüm çalışanlar bu prosedür kapsamındadır.

Birimleri temsil eden çalışanlar uygulamayı izleyerek gerekli durumlarda uyarılarda bulunulmasından ve prosedürün güncellenmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu, kararların alınması aşamasında yönetmelik kurallarına uygun hareket edilmesinden ve kurula gelen dosyaların gizliliğinden, sorumludur.

III. UYGULAMA

Dernekte İş Kanunu’na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayanlarla, disiplin yönetmeliği hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara aşağıda tanımlı olan cezalar uygulanır. Uygulama Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

IV. DİSİPLİN CEZALARININ TANIMLARI VE SONUÇLARI

1) YAZILI İHTAR

Çalışanın, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte, iş sözleşmesine ve kanuna aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, derneğin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen hallerde yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.

Çalışan, dikkat çekme ve uyarı niteliğindeki yazılı ihtar sonrasında tanıklar huzurunda yazılı olarak savunma vermediği ve/veya imtina ettiği takdirde uyarı sebebinin haklılığını kabul ve ikrar etmiş sayılır.

1.1) Yazılı İhtar Gerektiren Durumlar;

a)      Çalışma saatleri içinde iş arkadaşlarını çalışmayı engelleyecek şekilde fuzuli olarak meşgul etmek,

b)     Genel görgü kurallarına ve derneğin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergilemek,

c)      İşyerinin genel tasarruf ilkelerine dikkat etmemek,

d)     Görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek, ilgisizlik ve düzensizlik göstermek veya prosedürlere uymayacak şekilde yerine getirmek,

e)     Ekip çalışmasını aksatacak tavır ve davranışlarda bulunmak,

f)       İşyerinde açıkça duyurulmuş ve uygulanmakta olan prosedür ve yönetmeliklere uymamak,

g)      Birlikte çalışma ilke, kural ve gereklerine uygun hareket etmemek,

2) KINAMA

Çalışanın, iş görme borcunu 4857 sayılı İş Kanunu’nda hüküm altına alınan çalışanın işi kendisinin yapması, işin özenle yapılması, itaat borcu, özel haller, kuruma sadakat borcu, rekabet etmeme borcuna riayet ederek, çalışmalarındaki tavır ve davranışlarında geliştirmesi gereken yanlarıyla ilgili yazılı olarak kınanmasıdır.

Kınama cezası, kınama veya şartlarını taşıyorsa ağır kınama cezası olarak uygulanır.

2.1) Kınama Cezasını Gerektiren Haller;

a)      Derneğin ahengini bozacak şekilde arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak,

b)     Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak,

c)      Dernek tarafından görevlendirilen haller hariç olmak üzere, dernek yönetiminden yazılı izin almaksızın ve/veya dernek ve çalışan arasında yapılmış özel sözleşmelerde belirtilen koşullar saklı kalmak üzere, izin süreleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışmak veya görev yapmak,

d)     Derneğe ait defter, fatura vb. kayıt ve iş ile ilgili belgeleri kaybetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek,

Kınama Cezasının Sonuçları; Kınama cezası bir yıl süre ile terfi etmeyi engeller. Çalışan yıl içinde ödenen her türlü primden ve/veya ödenekten yoksun kalır ve kınama cezası, kişinin performans değerlendirmesinde dikkate alınır.

3) GÖREVDEN ÇIKARTMA

4857 sayılı İş Kanunundan doğan fesih hakkı saklı kalmak üzere çalışanın, bir daha dernekte çalıştırılmamak üzere iş akdinin feshedilmesidir.

3.1) Görevden Çıkartma Cezasını Gerektiren Haller;

a)      Alkol veya yasalarca kullanılması suç sayılan uyuşturucuların müptelası olmak, görev esnasında bunlardan birini kullanmak veya içkili bir şekilde derneğe gelmek,

b)     Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek veya üç aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan hüküm giymek,

c)      Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, derneğe ait para, mal veya malzemeyi zimmetine geçirmek,

d)     İş akdi yapıldığı sırada gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle derneği yanıltmak,

e)     Her türlü belge, bilgi ve dokümanı tahrip etmek, ettirmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek, sahte belge düzenlemek,

f)       Yöneticilerine, iş arkadaşlarına veya paydaşlara tehdit veya tacizde bulunmak.

Görevden Çıkartma Cezasının Sonuçları; Görevden çıkarma cezası alan çalışanın iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

V. DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

Çalışan tarafından, disiplin yönetmeliğinde yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak dernek bünyesindeki uyumlu ve verimli çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, disiplin yönetmeliğinde yer alan ve ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinden işlem yapılır.