YANINDAYIZ DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, YANINDAYIZ Derneği (bundan böyle kısaca “Dernek” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

1.     TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder. 

2.     VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Yanındayız Derneği’dir.

Yanındayız Derneği

Adres: Merkez Mah. Kemerburgaz Caddesi No: 16 Kağıthane, İSTANBUL

E-Mail: [email protected]

3.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Derneğimiz bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ya da paydaşlarımız olan diğer sivil toplum kuruluşları ve/veya fon kuruluşlarıyla olan ilişkilerimiz kapsamında toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem elektronik hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel bilgileriniz faturalama, muhasebesel raporlama; Derneğimizin hizmet ve projelerinin kalitesinin arttırılması ve denetlenmesinin sağlanması ile Derneğimizin hukuki, sözleşmesel ve fiziki güvenliğinin sağlanması amaçları olmak üzere, aşağıda yer alan ve Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar dahilinde işlenmektedir:

·       Dernek faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·       Dernek finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

·       Derneğin stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

·       Derneğin etkinlik yönetimi süreçlerinin işletilmesi,

·       Dernek faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·       Özel bir proje kapsamında toplanan kişisel verilerin, proje kapsamında değerlendirilmesi ve analiz edilmesi.

·       Gönüllülük ve farkındalık projelerinin yaygınlaştırılması, bu konuda eğitimler verilmesi.

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Dernek tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paydaşlarımıza, projelerimizde fon ve/veya bağış aldığımız kuruluşlara, proje ortağı olarak çalıştığımız diğer sivil toplum kuruluşlarına, Derneğimize hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

5.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

·       Dernek’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

·       Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Dernek’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Dernek’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Dernek için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Dernek’e teslim etmeniz gerekmektedir. Dernek tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Dernek tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

6.     İLETİŞİM BİLGİLERİ

YANINDAYIZ Derneği

Adres: Merkez Mah. Kemerburgaz Caddesi No: 16 Kağıthane, İSTANBUL

E-Mail: [email protected]  

KVKK Başvuru Formu için  tıklayınız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve İlgili İkincil Mevzuat Gereği Veri Saklama ve İmha Politikası Metni için tıklayınız.

Çerez Politikası Metni için tıklayınız.